Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
De Maatschap

Schaeken & Schnitzler. Advocaten is de handelsnaam van onze maatschap, waarin de Mrs. Hans Schaeken en Jan Frederik Schnitzler maat zijn.

Artikel 2
De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons sluit. Ze zijn ook van toepassing op uw aanvullende opdrachten of uw vervolgopdrachten.
 2. Op deze algemene voorwaarden kunnen niet alleen wijzelf een beroep doen, maar ook de personen die wij betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten. Ook vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer voor ons werken, en hun erfgenamen, kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

Artikel 3
Uw overeenkomst met Schaeken & Schnitzler Advocaten

 1. Als u met ons een overeenkomst sluit, wordt u geacht deze overeenkomst uitsluitend te sluiten met Schaeken & Schnitzler. Advocaten. Uw opdracht wordt geacht uitsluitend door Schaeken & Schnitzler. Advocaten te zijn aanvaard.
  Deze regel geldt ook als het uw uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meer bepaalde personen die aan ons kantoor zijn verbonden.
 2. Wij sluiten de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uit.
 3. Op alle overeenkomsten die u met ons sluit is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4
De uitvoering van uw opdracht

 1. Wij voeren de overeenkomst die wij met u sluiten uitsluitend uit ten behoeve van u. Derden kunnen aan onze werkzaamheden geen rechten ontlenen. U vrijwaart Schaeken & Schnitzler Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die wij ten behoeve van u verrichten of hebben verricht.
 2. Bij de uitvoering van uw opdracht laten wij ons leiden door uw belang. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels van advocaten en de Verordening en Richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 3. Bij de uitvoering van uw opdracht handelen wij zoals u van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag verwachten. Wij spannen ons in om het resultaat te bereiken dat u voor ogen staat, maar garanderen niet dat dit resultaat werkelijk wordt bereikt.

Artikel 5
Bewaring van stukken

Nadat wij onze werkzaamheden voor u hebben beëindigd, sluiten wij het dossier. Als u op dat moment niet iets anders met ons afspreekt en wij ook niet om andere redenen tot iets anders gehouden zijn, archiveren wij de stukken uit het dossier. U kunt deze stukken nog opvragen tot 7 jaar nadat wij onze werkzaamheden voor u hebben beëindigd. Na verloop van deze 7 jaar mogen wij de stukken vernietigen.

Artikel 6
Lonen en verschotten

 1. Omdat wij werkzaamheden voor u verrichten, hebben wij recht op loon. Dit loon wordt vermeerderd met de zogenaamde verschotten en btw.
 2. Verschotten zijn de te specificeren uitgaven die wij ten behoeve van u doen, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van getuigen en deskundigen en reis- en verblijfkosten.
 3. Tenzij u iets anders met ons hebt afgesproken, berekenen wij ons loon volgens het uurtarief dat wij op onze opdrachtbevestiging vermelden. Wij mogen het uurtarief dat u met ons bent overeengekomen ieder jaar op 1 januari aanpassen.
 4. Wij mogen u ons loon tussentijds in rekening brengen. Ook mogen wij u voorschotten in rekening brengen. Voorschotten verrekenen wij bij tussentijdse declaraties en bij de einddeclaratie.

Artikel 7
De betaling van onze facturen

 1. Tenzij u iets anders met ons hebt afgesproken of wij iets anders op onze factuur aangeven, moet u al onze facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen. U mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen en u mag de betaling ook niet opschorten.
 2. Als u onze factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Als u in verzuim bent, komen ook de kosten voor uw rekening die wij in en buiten rechten moeten maken om u tot nakoming van uw verplichtingen te bewegen.
 4. Als u onze factuur niet of niet op tijd betaalt, kunnen wij een incassoprocedure starten voor de burgerlijke rechter.

Artikel 8
Onze aansprakelijkheid voor beroepsfouten

 1. De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten van Schaeken & Schnitzler. Advocaten, daaronder begrepen onze vennoten in persoon, onze werknemers en onze medewerkers, is steeds beperkt tot het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat wij onder die verzekering dragen. De inhoud en omvang van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Desgewenst ontvangt u van ons een extract van onze beroepsaansprakelijkheidspolis.
 2. Als onze aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is onze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het loon dat wij in de desbetreffende zaak in rekening hebben gebracht in het jaar waarin wij de beroepsfout hebben gemaakt.

Artikel 9
Klachtenregeling

 1. Als u een klacht hebt over ons werk of onze declaratie, moet u deze voorleggen aan ons en wel binnen 2 maanden na de dag waarop u kennis nam of redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van de reden voor de klacht. Als u tijdig klaagt, zullen wij uw klacht behandelen volgens ons kantoorklachtenreglement, waarvan u op verzoek een exemplaar ontvangt. Binnen 4 weken nadat wij uw klacht hebben ontvangen, zullen wij u schriftelijk een oplossing voor het probleem voorleggen.

Dijk 36, Eersel | Postbus 171 | 5520 AD Eersel | T. 0497-515112 | F. 0497-515912 | E-mail: info@schaekenschnitzler.nl

Header