Advocaten Advocaten

Jan Frederik Schnitzler

Jan Frederik Schnitzler

Jan Frederik Schnitzler (1957) studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, afstudeerrichting privaatrecht. Sinds 1986 is hij als advocaat werkzaam, eerst in Eindhoven, nadien (vanaf 1991) op het huidige kantoor te Eersel.

Hij is altijd zeer betrokken geweest bij activiteiten van de Nederlandse Orde van Advocaten, zowel op lokaal als nationaal niveau. Hij was gedurende enkele jaren bestuurslid – waaronder twee jaar als voorzitter – van de Vereniging de Jonge Balie in het arrondissement ’s-Hertogenbosch en was een groot aantal jaren lid van de redactie van het Advocatenblad.

Sinds 2006 is hij lid van de Raad van Toezicht in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, thans als secretaris en als houder van de portefeuille Strafrecht. Als zodanig heeft hij zitting in de Commissie Strafrecht (overlegorgaan van de Balie, het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht) bij zowel de Rechtbank als het Gerechtshof Den Bosch.

Mr. Schnitzler is sinds 1994 Rechter-Plaatsvervanger, thans in de Rechtbanken Roermond en Breda.

Binnen het kantoor houdt hij zich bezig met de algemene praktijk, met een sterke nadruk op het strafrecht en het insolventierecht.
Hij doorliep de specialisatiecurus Strafrecht en is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).
Daarnaast beschikt hij over ruimte ervaring op het gebied van het insolventierecht. Hij is door de Rechtbank veelvuldig aangesteld tot curator respectievelijk bewindvoerder in faillissementen surseances van betaling en schuldsaneringen. Ook adviseert en procedeert hij voor personen en bedrijven die in financiële problemen zijn gekomen.

Mr. Schnitzler is getrouwd en heeft twee opgroeiende kinderen

E-mail: schnitzler@schaekenschnitzler.nl

Dijk 36, Eersel | Postbus 171 | 5520 AD Eersel | T. 0497-515112 | F. 0497-515912 | E-mail: info@schaekenschnitzler.nl

Header